Curs per a juristes de l'Ajuntament de Jerez de la Frontera.

Formació
1.439


Estratègia Local ha impartit en el Centre Municipal de Formació de l'Ajuntament de Jerez de la Frontera un curs per a juristes municipals de 10 hores lectives sobre desenvolupament professional de la funció jurídica en les entitats locals. El formador ha estat Albert Calderó, Subdirector de l'empresa. El curs forma part del Catàleg de Formació 2010 d'Estratègia Local, i el seu Temari pot consultar-se aquí.

Desenvolupament organitzatiu i professional de la funció jurídica de la institució (10 hores lectives)

CARACTERÍSTIQUES: Curs en cada institució per a alts càrrecs, directius i juristes. 10 HORES LECTIVES, dividides en 2 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: Aquest curs proposa un conjunt d'innovacions en els sistemes organitzatius de la funció jurídica de la institució per a aconseguir, d'una banda, un millor compliment de la llei compatible amb la màxima eficàcia, agilitat i ajustament als interessos de la institució; per un altre, un millor desenvolupament professional dels juristes; i en tercer, però no últim lloc, el desenvolupament d'una doctrina pròpia de la institució en els assumptes i qüestions jurídiques més freqüents, que superi la lògica fragmentada i artesanal del treball individual.

TEMARI:

1.- Proposta de diferenciació conceptual i organitzacional de les diferents funcions jurídiques institucionals: la funció fiscalitzadora, la funció d'assessorament, la funció instructora i la funció de defensa legal.
2.- Proposta de diferenciació organitzacional de tres tipus d'activitats jurídiques: els processos regulars, els projectes clínics i els projectes experimentals. La funció jurídica com funció institucional experta.
3.- La funció jurídica en el procediment administratiu.
4.- L'organització de la funció jurídica. Departament Jurídic. Inspecció de serveis.
5.- La doble adscripció del jurista com eina per al seu desenvolupament professional i per a l'eficàcia de la institució.
6.- Els processos de constitució i desenvolupament de la doctrina de la institució. La Conferència de Juristes. Les ponències doctrinals.

 

PREU: 2.545 € més despeses de desplaçament més IVA.

 


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522