Cursos destacats 2013

Aprenentatge d'habilitats directives per a comandaments intermedis

CARACTERÍSTIQUES: Taller pràctic a cada institució per a alts càrrecs, directius i comandaments intermedis.

FORMAT: 20 HORES LECTIVES, dividides en 4 jornades consecutives. Màxim de 25 assistents.

OBJECTIU: la finalitat d'aquest curs és l'aprenentatge i entrenament pràctic de les habilitats de direcció necessàries a un comandament intermedi d'una institució pública actual.

TEMARI:

1. - Habilitats jeràrquiques: Com organitzar la tasca per repartir-la. Com definir i mantenir al dia un inventari d'habilitats professionals dels subordinats. Com encarregar la tasca a cada subordinat. Com supervisar la tasca realitzada i com avaluar-la. Com delegar responsabilitats i decisions. Com felicitar i com fer la reconvenció. 2. - Habilitats de comunicació: El discurs del cap: discurs informatiu, discurs didàctic, arenga. Com preparar un dossier informatiu per a un superior. Com redactar un informe de progrés de tasques. Com redactar notes informatives per als subordinats. 3. - Habilitats de lideratge: Reunions de treball: El briefing, el roll-call. Reunions per gestionar problemes: la peixera, la confrontació de parelles. Reunions per definir prioritats: la tècnica de grup nominal, la tècnica Delphi. 4. - Habilitats de recursos humans: Gestió individualitzada de la retribució i de les condicions de treball. Gestió individualitzada de plans formatius i plans de carrera. Gestió disciplinària i de premis i reconeixements. 5. - Habilitats d'autoorganització del cap: Programació de tasques i calendari. Programació d'agenda personal. Gestió del rol personal de cap.

PREU: 3.450 € més despeses de desplaçament més IVA.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522