MODELS DE GOVERN MUNICIPAL

Docs Albert Calderó
2/3/98
1.698
0

(Autor Albert Calderó, publicat a "Estudis sobre els governs locals", Federico Castillo Blanco coordinador, editat pel Centre d'Estudis Municipals i de Cooperació Internacional, Granada 1998 )


Avui en dia cada vegada es posa més èmfasi en la necessitat de millorar les administracions . Els ciutadans reclamen unes institucions que funcionin millor, que donin millors serveis i de forma més eficient, que siguin més amables i sensibles als ciutadans, que, en definitiva, s'adeqüin més a les seves necessitats i utilitzin de la millor forma possible els diners que s'hi dediquen.

Els polítics també han fet ressaltar aquesta necessitat i actualment un dels principals objectius de qualsevol programa polític és modernitzar les administracions. Quan es parla de modernitzar-les s'està pensant a disposar d'unes administracions més eficients, més àgils, més adequades a les necessitats dels ciutadans. També s'està pensant en unes administracions en les quals el personal treballa de forma creativa a donar solucions als problemes, en les quals el personal s'esforça a atendre amablement els ciutadans, on hi ha una identificació amb els objectius de l'organització i un orgull de treballar-hi.

Per a aconseguir fer realitat aquests designis és necessari pensar i actuar en les administracions públiques com s'està fent en altres organitzacions: s'han de definir amb claredat els objectius que es volen aconseguir, s'ha d'adequar l'estructura de l'organització amb les polítiques definides, s'ha de realitzar una política de recursos humans que tingui en compte les necessitats i potencialitats del personal que treballa, s'han de dissenyar les polítiques i els serveis des d'una lògica de màrqueting i s'ha de millorar i augmentar la comunicació amb els ciutadans.

Estrategias de aplicación en la Administración Local de las nuevas tecnologías.

Docs Albert Calderó
6/10/97
1.706
0

(Ponencia presentada por Albert Calderó en las Jornadas sobre Organización y Nuevas Tecnologías en la Administración Local, 1997).

Apunts sobre planificació estratègica pública (I). (Màster de Gestió Pública UAB-UPF-ESADE, Professor Albert Calderó, 1996).

Docs Albert Calderó
6/10/96
1.847
0

Aquest document va ser difós com a material de treball per a l'assignatura "Planificació Estratègica" del Màster de Gestió Pública organitzat conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i ESADE. Albert Calderó va ser el professor d'aquesta assignatura des de la seva creació el 1994 fins a 1999.

SUMARI

Introducció. Conceptes bàsics
Fases de la planificació estratègica
Anàlisi de la situació actual
El diagnòstic
La prognosi
El disseny
L'execució
Avaluació i redisseny

Apunts sobre planificació estratègica pública (II). (Màster de Gestió Pública UAB-UPF-ESADE, Professor Albert Calderó, 1996).

Docs Albert Calderó
5/10/96
1.895
0

Aquest document va ser difós com a material de treball per a l'assignatura "Planificació Estratègica" del Màster de Gestió Pública organitzat conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i ESADE. Albert Calderó va ser el professor d'aquesta assignatura des de la seva creació el 1994 fins a 1999.

SUMARI

Introducció. Conceptes bàsics
Fases de la planificació estratègica
Anàlisi de la situació actual
El diagnòstic
La prognosi
El disseny
L'execució
Avaluació i redisseny

Apunts sobre planificació estratègica pública (III). (Màster de Gestió Pública UAB-UPF-ESADE, Professor Albert Calderó, 1996).

Docs Albert Calderó
4/10/96
1.745
0

Aquest document va ser difós com a material de treball per a l'assignatura "Planificació Estratègica" del Màster de Gestió Pública organitzat conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i ESADE. Albert Calderó va ser el professor d'aquesta assignatura des de la seva creació el 1994 fins a 1999.

SUMARI

Introducció. Conceptes bàsics
Fases de la planificació estratègica
Anàlisi de la situació actual
El diagnòstic
La prognosi
El disseny
L'execució
Avaluació i redissenyc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522